Další

Nejlepší příprava na všechny průkazy VMP spolu s 36 kurzy ročně a osmi školními loděmi.

Další informace

ČTÚ - všeobecný průkaz radiotelefonisty

Je podmínkou pro vydání průkazu B, A.

Abych mohl podat žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 • radiotelefonními a radiotelegrafními vysílacími rádiovými zařízeními umístěnými na palubách letadel a lodí zapsaných v leteckém, plavebním nebo námořním rejstříku České republiky,
 • radiotelefonními a radiotelegrafními pozemními vysílacími rádiovými zařízeními pohyblivé letecké a pohyblivé plavební služby,
 • radiotelefonními a radiotelegrafními pozemními vysílacími rádiovými zařízeními provozovanými v pásmu krátkých vln,
 • vysílacími rádiovými zařízeními amatérské radiokomunikační služby.

musím být podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) držitelem platného průkazu odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení (dále jen "průkaz"), nebo (jsem-li právnická osoba) musím zajistit, aby obsluhu těchto zařízení prováděla pouze osoba, která průkaz má.

Na základě vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, se vydávají:

 1. všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby,
 2. omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby,
 3. všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC),
 4. omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC),
 5. všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty,
 6. omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty,
 7. průkaz pozemního radiotelegrafisty,
 8. průkaz HAREC operátora třídy A,
 9. průkaz NOVICE operátora třídy N,
 10. všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC),
 11. omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC).

Průkazy vydané přede dnem účinnosti zákona o elektronických komunikacích., resp. vyhlášky č. 157/2005 Sb., zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s možností prodloužení jejich platnosti.

Vydání průkazu je podmíněno úspěšným vykonáním zkoušky odborné způsobilosti. Ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti a vydání průkazů se přihlásím u Českého telekomunikačního úřadu, kontakt je uveden v části Kontakty. Přihlášku (nutno vytisknout oboustranně) najdu v části Formuláře.

Správní poplatek za vydání průkazu odborné způsobilosti ve výši 400 Kč je splatný předem na účet ČTÚ:

 • u průkazů dle písm. a), c) až g), j), k) na účet č. 3711-60426011/0710, vedený u ČNB, pobočka Praha město, konstantní symbol 1148 pro platbu bankovním převodem nebo 1149 pro platbu poštovní poukázkou; variabilní symbol 8,
 • u omezených průkazů dle písm. b) u zkušební komise v Praze na účet č. 3711-5920041/0710, vedený u ČNB, pobočka Praha město, konstantní symbol 1148 pro platbu bankovním převodem nebo 1149 pro platbu poštovní poukázkou; variabilní symbol vytvořím podle vzorce 60RRMMDDAA, kde první dva znaky jsou pevně stanoveny, dalších šest znaků je prvních šest znaků mého rodného čísla (tedy jen datum narození) a poslední dva znaky (AA) jsou poslední dvě číslice roku platby (např. 08 pro platby v roce 2008),
 • u omezených průkazů dle písm. b) u zkušební komise v Ostravě na účet č. 3711-6823761/0710, vedený u ČNB, pobočka Ostrava, konstantní symbol 1148 pro platbu bankovním převodem nebo 1149 pro platbu poštovní poukázkou; variabilní symbol vytvořím podle vzorce 14XXYYZZZZ, kde první dva znaky jsou pevně stanoveny a dalších osm znaků je určeno pro identifikaci žádosti datem mého narození (XX=den, YY=měsíc, a ZZZZ=rok narození, tedy jsem-li například žadatel narozený 3. února 1972, uvedu variabilní symbol 1403021972.

Platbu je také možno provést poštovní poukázkou (s již nadepsanou částkou a variabilním symbolem), kterou i na základě telefonického vyžádání zašle tajemník zkušební komise. K přihlášce ke zkoušce rovněž přiložím jednu aktuální fotografii formátu 35 x 45 mm. Technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu.

Ke zkoušce budu písemně pozván nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky a to nejméně 14 dnů přede dnem jejího konání. Termíny konání zkoušek jsou vyhlašovány nejméně 30 dnů předem na internetové stránce ČTÚ v části Aktuální informace. Zkouška se koná zpravidla v sídle ČTÚ v Praze (pro oblast Čechy) nebo v Ostravě (pro oblast Morava a Slezsko).

Zkouška se provádí formou písemného testu z radiokomunikačních předpisů, radiokomunikačního provozu, elektrotechniky a radiotechniky, který je v případě některých zkoušek doplněn zkouškou ústní.

Otázky pro písemné testy pro získání jednotlivých druhů průkazů letecké pohyblivé služby, námořní pohyblivé služby a pozemní radiotelegrafii včetně správných odpovědí.

Osnovy ústní zkoušky.

Zkušební řád Českého telekomunikačního Úřadu, kterým se stanoví postup při provádění zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, při prodlužování platnosti průkazů odborné způsobilosti a při vydání duplikátů těchto průkazů

Po úspěšném absolvování zkoušky je průkaz uchazeči vydán.

V případě ztráty nebo odcizení průkazu je možno vydat jeho duplikát.
Duplikát průkazu je vydán uchazeči na základě žádosti (formulář „Žádost o prodloužení platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti“) včetně přiloženého čestného prohlášení držitele průkazu o ztrátě, případně protokolu Policie ČR v případě odcizení průkazu. Před vydáním duplikátu průkazu je držitel průkazu – žadatel o duplikát povinen uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč podle výše uvedených informací pro platební styk.

Prodloužení platnosti průkazů odborné způsobilosti
Před uplynutím doby, na kterou mi byl průkaz odborné způsobilosti vydán, mohu písemně na formuláři „Žádost o prodloužení platnosti / vydání průkazu odborné způsobilosti“ (je uvedený v části Formuláře) požádat ČTÚ o prodloužení platnosti průkazu. Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu odborné způsobilosti musí být držitelem průkazu podána nejméně 1 měsíc přede dnem uplynutí doby jeho platnosti.

Žádost o prodloužení platnosti průkazu podávám písemně u Českého telekomunikačního úřadu, u zkušební komise, která průkaz odborné způsobilosti vydala, kontakt je uveden v části Kontakty.

K žádosti doložím:

 • potvrzení, resp. prohlášení (jsou součástí žádosti), že jsem pracoval v uplynulém období nejméně jeden rok jako operátor u stanic, k jejichž obsluze je uvedený druh průkazu třeba,
 • kopii platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla nebo pilotního průkazu, avšak pouze v případě, kdy praxi operátora v minulém období dokládám jen čestným prohlášením a nikoliv potvrzením např. zaměstnavatele,
 • jednu aktuální fotografii formátu 35 x 45 mm. Technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu (vyjma průkazů amatérské radiokomunikační služby),
 • kopii dokladu o úhradě správního poplatku ve výši 200,- Kč, (o prodloužení platnosti průkazu je požádáno v době jeho platnosti),
 • správní poplatek je splatný předem na účet ČTÚ a to:
  • u průkazů označených písmeny VF, OF, GO, RO, LR, SR nebo AG na účet č. 3711-60426011/0710, variabilní symbol 8,
  • u průkazů označených písmeny OFC při platbě na účet č. 3711-5920041/0710, variabilní symbol vytvořím podle vzorce 58RRMMDDAA, kde první dva znaky jsou pevně stanoveny, dalších šest znaků je prvních šest znaků mého rodného čísla (tedy jen datum narození) a je určeno pro identifikaci žádosti a poslední dva znaky (AA) jsou poslední dvě číslice roku platby (např. 08 pro platby v roce 2008),
  • u průkazů označených písmeny OFM při platbě na účet č. 3711-6823761/0710, vedený u ČNB, pobočka Ostrava, variabilní symbol vytvořím podle vzorce 14XXYYZZZZ, kde první dva znaky jsou pevně stanoveny a dalších osm znaků je určeno pro identifikaci žádosti datem mého narození (XX=den, YY=měsíc, a ZZZZ=rok narození, tedy jsem-li například žadatel narozený 3. února 1972, uvedu variabilní symbol 1403021972, konstantní symbol uvedu 1148 pro platbu bankovním převodem nebo 1149 pro platbu poštovní poukázkou,
 • stávající průkaz.

 

Pokud doba platnosti průkazu odborné způsobilosti uplynula, lze v období do jednoho roku ode dne pozbytí jeho platnosti vydat nový průkaz, pokud žadatel doloží žádost potvrzením, že v době platnosti průkazu nejméně dva roky vykonával obsluhu vysílacích rádiových zařízení, na niž byl průkaz odborné způsobilosti vydán. V tomto případě je nutné uhradit správní poplatek ve stejné výši jako za vydání nového průkazu.

  

Aktuální informace jsou k dispozici na webu ČTÚ.

 

Hláskovací abeceda, kterou budete potřebovat pro ústní zkoušku.

 

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
:
Všechny položky jsou povinné

(4.2.2011 6:37) Roman  

V testu nebyly žádné záludnosti - jen otázky, které jsou na webu CTU.
20 otázek - radiokomunikační předpisy + 40 ot. radiokomunikační provoz +20 ot. elektrotechnika a radiotechnika. Q kódy jsem měl v testu tuším 3, nebo 4. Já je všechny uměl, takže nebyl problém. Údajně mají několik variant testu. Byli jsme rozesazeni ob jednu židli a pořád kolem nás chodili a hlídali - hrozili i vyhozením, ale nakonec jen jednoho rozesadili...
Tuším, že test udělali snad všichni (předpokládám, že většinou dokonce na plný počet bodů).
Co se týká ústní zkoušky, tak ta probíhala tak, že postupně si zvali (cca 3 komisaři) do místnosti každý svého kandidáta - takže každý byl vlastně zkoušen jedním člověkem a ne před celou komisí). Zkouška jednoho člověka mohla zabrat tak 10 až 20 minut. Nejdříve jsem si nalistoval z těch 11 stránek Radio Regulations (http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-pruk...clanku.pdf) nějakou stránku, a z té stránky mi určil jeden odstavec, který jsem nejdříve přečetl, a pak přeložil. U překladu docela trval na detailech (např. ve smyslu space stations - vesmírné stanice (já jsem napoprvé řekl vesmírná stanice) <- ale v pohodě, dalo se opravit, takže žádný problém. Také pozor, jsou hákliví na překlad slova distress - chtějí slyšet, že to znamená tísňový, ne nouzový <- ale zase tě nechají opravit, takže pohoda.
Potom mi dal napsanou na papíře nějakou komunikaci a já jsem měl říct co se tam děje. Pak mi napsal jména dvou plavidel (i s volací značkou) a chtěl abych ustavil spojení (nejdříve jménem plavidla, pak volací značkou - v ČJ a AJ). V rámci toho jsme se dostali ještě k tomu, kde všude můžu/nemůžu navazovat spojení v ČJ.
A to už tuším bylo všechno. Rozhodně to nebyl nějaký záludný týpek. I když většinou moc nebývám, tentokrát jsem byl dost vynervovaný - ani mi nepomohl, ale určitě ani neublížil.
Kluci říkali, že minimálně jednoho človíčka od ústních zkoušek vyhodili, ale bylo to zrovna v době, když jsem byl zkoušený já, takže netuším detaily.
Připravoval jsem se na to z:

1./ z otázek a testů,
2./ ze Standard Marine Navigational Vocabulary (ten je možné stáhnout na stránkách Oldy Straky, je to jeho překlad http://www.yachtservice.cz/remository/texty-ke-stazeni.html )
3./ ze skript Palubní radiooperátor (Milan Mařík/Milan Říha)
4./ a ještě z jedné malé učebnice od Oldy Straky, která se zabývá radiokomunikací, ale to bylo spíš na doplnění.
5./ a ještě Q-kódy, ty jsem se naučil tak, že jsem si na lísteček napsal z jedné strany Q-kód a z druhé co přesně znamená. Pak jsem lístečky procházel v náhodném pořadí a snažil se určit buď Q-kód, nebo definici. Max. do hodiny jsem těch 15 Q-kódů bez problémů uměl.


Příspěvky nevyjadřují názory provozovatele a nenese za ně odpovědnost.
Vytvořilo Anawe